Právní ujednání

K4.cz

UPOZORNĚNÍ O DŮVĚRNÉM CHARAKTERU ZPRÁVY

Veškeré informace obsažené v této zprávě jsou důvěrné. Bez našeho písemného souhlasu je zakázáno důvěrné informace prozradit třetí osobě a použít je v rozporu s jejich účelem pro potřeby osoby, které byly zobrazeny. Porušitel ze zákona odpovídá za škodu nám tím způsobenou. Pokud z obsahu plyne, že nejste adresátem této zprávy, obratem nás prosím informujte (zasláním zprávy zpět odesílateli) a zprávu prosím neprodleně vymažte.

Tato zpráva není návrhem na uzavření smlouvy / akceptací návrhu smlouvy, neuvádíme-li v této zprávě výslovně jinak. Vyhrazujeme si právo vybrat formu pro uzavření jakékoli smlouvy. Nevybereme-li výslovně jinak, trváme na písemné formě v listinné podobě.PRIVACY AND CONFIDENTIALITY NOTICE

All of the information contained in this message is confidential. Without our written permission it is prohibited to disclose confidential information to a third party and use it contrary to its purpose for the needs of the displayed persons. The infringer shall be held legally responsible for damages caused to us. If its content implies that you are not the addressee of this message, please notify us immediately (by sending the message back to the sender) and please delete the message immediately.


This message shall not constitute a draft contract/acceptance of a draft contract if it is not expressly stated in this message otherwise. We reserve the right to choose how we enter into any contract. In the event that we do not expressly state otherwise, we insist on a written paper form.